Den medicin som utvecklades i Kina före vår tideräknings början kallas med ett samlingsnamn traditionell kinesisk medicin. I denna ingår örtmedicin, akupunktur, kinesisk massage och motionsformer som qi gong.

Kärnan i traditionell kinesisk medicin kan sammanfattas så här: livsenergi, kallad qi, cirkulerar genom kroppen i ett system av 24 kanaler, som kallas meridianer. Meridianerna står i förbindelse med kroppens olika organ, och man kan påverka organen genom att på olika sätt stimulera flödet av energi genom meridianerna.

Yin och yang

Ett viktigt koncept inom kinesisk medicin, som har blivit känt över hela världen, är yin yang. Det handlar i korthet om att allt har två sidor, eller aspekter om man så vill, som bör vara i jämvikt. Yang förknippas med sol och eld, och yin med skugga och vatten. Yin och yang är även viktiga för att förstå människokroppen. Överkroppen förknippas med yin, och underkroppen med yang, men det måste råda balans mellan yin och yang också i de enskilda organen. Obalanser är ofta orsaken till sjukdomar, och behandlingarna syftar till att stärka yin eller yang för att komma till rätta med obalansen.

Xu wing

Mindre känt i väst är xu wing, den kinesiska läran om de fem elementen. På samma sätt som naturen genomgår de olika årstiderna passerar alla material fem faser i ett cirkulärt system: trä, eld, jord, metall och vatten. De olika elementen ger upphov till varandra i den nämnda ordningen, och i den omvända ordningen förgör de varandra: jord förgör eld, eld förgör trä osv. Till grund för de fem elementen ligger taiji, föreningen mellan yin och yang, som födde elementen som i sin tur gav upphov till den materiella världen, kallad ”de tiotusen tingen”.

På det medicinska området förknippas vissa organ med yin och andra med yang, dessa ordnas i par, med ett yin- och ett yangorgan i varje. Vart och ett av dessa par är i sin tur förknippat med ett av elementen i xu wing.

Nobelpriset i medicin 2015Malariamygga

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2015 delades mellan tre forskare: William C Campbell, Satoshi Omura och Tu Youyou. De två förstnämnda fick priset för sina upptäckter om parasitmaskar, som orsakar många sjukdomar. Tu Youyou fick priset för sina upptäckter rörande metoder för att bekämpa malaria, en sjukdom som dödar ungefär 780 000 människor om året, varav många är barn.

Malaria har varit ett gissel för mänskligheten under lång tid. Redan år 340 beskrevs ett läkemedel mot sjukdomen av den kinesiske författaren Ge Hong. Läkemedlet innehöll växten sommarmalört, och Tu Youyou upptäckte receptet när hon gick igenom traditionella behandlingar mot malaria. Det verksamma ämnet visade sig vara artemisinin, som finns i växten, och Tu hittade ett sätt att få fram detta ämne i ren form. För detta belönades hon inte bara med Nobelpriset 2015, utan även med det prestigefyllda Laskerpriset 2011.

Den västerländska vetenskapen har länge sett ned på traditionell kinesisk medicin. Många även i väst upplever dock att de har fått stor hjälp av akupunktur, örtmedicin och andra traditionella praktiker. Tu Youyous forskning visar också att den kinesiska medicinen har något att ge till den västerländska medicinen.